Lainaa SveaDirektiltä

SveaDirekt on rahoituspalvelu, joka tarjoaa lainaa sellaisiin tilanteisiin, jolloin ei ole aikaa tai mahdollisuutta monimutkaisten hakemusten täyttämiseen ja käsittelyn odottelemiseen. Kyseessä on laina, joka tarjoaa välitöntä joustoa akuuttiin rahantarpeeseen. Svea Direkt-laina palvelee myös niitä hakijoita, joilla ei ole hallussaan vakuuksia tai takaajia. Prosessi on pikainen. Hakemus tehdään netissä ja täyttämisen jälkeen saat alustavan päätöksen lainahakemukseen. Tee takaisinmaksusta vaivatonta solmimalla kanssamme e-laskusopimus. Mikäli käytössäsi ei ole verkkopankkia, tee suoramaksusopimus pankkikonttorissasi. Nopean lainan saaminen edellyttää kuitenkin sitä, että hakijan luottotiedot ovat kunnossa.

SveaDirektin valikoimassa on monenlaisia lainoja, jotka auttavat erilaisissa elämäntilanteissa ja hankinnoissa. On usein helpompaa hankkia yksi kertalaina, kun kerätä itselleen monta pienempää lainaa. Hakijan kannattaakin arvioida hankinnan ja tarpeiden arvo tarkkaan. Kun summa on selvillä, on helppo arvioida tarvitsemansa lainasumman määrä – näin velkaa ei kerry liikaa eikä liian vähän. Lainan hakijan tulee tutustua ja sitoutua noudattamaan alla olevia SveaDirekt-lainan yleisiä ehtoja. Asiakkaan tulee siis huolehtia lainatun rahan lyhentämisestä säännöllisesti ja sopimuksen mukaan. Luotto on vakuudeton annuiteetti luotto eli tasaerin maksettava kertaluotto.

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Svea Ekonomi AB, Filial i Finlandin Luotonsaajalle myöntämiin SveaDirekt, SveaDirekt Privat- ja SveaDirekt Fix- kuluttajaluottoihin (luotto).

1. MÄÄRITELMÄT

Luotonantaja: Svea Ekonomi AB, Filial i Finland, rek. aputoiminimi SveaDirekt (Svea), y-tunnus 1774535-9. Luotonsaaja: henkilö, jolle on myönnetty SveaDirekt, SveaDirekt Privat tai SveaDirekt Fix- luotto. Luotto: vakuudeton tasaerin maksettava kertaluotto

2. LUOTON MYÖNTÄMINEN

2.1. Luotonsaaja on hakenut Svealta luottoa sekä tutustunut luottoehtoihin. Svea lähettää Luotonsaajalle tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen / osoitteeseen allekirjoitettavaksi luottosopimuksen erityisine ehtoineen sekä nämä luoton yleiset ehdot. Luotonsaajan tulee 30 päivän sisään luottosopimuksen päiväyksestä hyväksyä luottosopimus sähköisellä allekirjoituksellaan tai palauttaa luottosopimus Svealle allekirjoitettuna sähköpostitse luottosopimus(at)svea.fi tai postitse osoitteella:

SveaDirekt 
Info: SveaD
Tunnus 5017179
00003 VASTAUSLÄHETYS

2.2. Luotonhakijan allekirjoituksellaan ja Svean hyväksymä Luottosopimus sekä nämä yleiset ehdot muodostavat sopimuksen luotonhakijan ja Svean välille. Luottosopimuksen mukainen luotto maksetaan luottosopimuksen hyväksymisen jälkeen hakijan luottohakemuksessaan ilmoittamalle tilille.

2.3. Svea tarkistaa Luotonsaajan luottokelpoisuuden ennen jokaisen luottohakemuksen hyväksymistä. Luottohakemuksen perusteella hakija antaa Svealle luvan hankkia Luottosopimuksen kannalta merkityksellisiä tietoja suoraan luotonsaajan työnantajalta tai muulta taholta. Svea ei ole velvollinen palauttamaan luottohakemuksen käsittelyä varten toimitettuja liitteitä luotonhakijalle. Svea ei vastaa tietoliikennehäiriöiden vuoksi saapumatta jääneistä luottohakemuksista tai postissa kadonneista Svealle lähetetyistä liitteistä.

2.4. Svea voi syytä ilmoittamatta hylätä luottohakemuksen. Mikäli hylkäämisen perusteena on hakijan luottotiedot, ilmoitetaan tästä hakijalle. Svea voi myöntää haettua luottoa pienemmän luoton. Mikäli luotto myönnetään haettua pienempänä, Svea perii luotonsaajalta myönnetyn luoton pääoman määrän mukaisen avausmaksun (kohta 6).

3. KORKO

3.1. Luotosta perittävä korko perustuu kolmen kuukauden Euribor –korkoon (jäljempänä Viitekorko) lisättynä Svean marginaalilla.

3.2. Viitekorko tarkistetaan (3) kolmen kuukauden välein. Viitekoron arvon muuttuessa luoton korko muuttuu vastaavasti. Kulloinkin voimassa oleva viitekorko on nähtävillä Svean kotisivuilla www.sveadirekt.fi. Luotosta perittävä korko ilmoitetaan Luotonsaajalle toimitettavissa laskuissa sekä lainansaajan henkilökohtaisilla tunnuksilla Svean ”MinunSivuni”- verkkopalvelussa. Mikäli koron laskennassa käytettävä Euribor- koron noteeraus lopetetaan tai keskeytetään, määräytyy luottoon sovellettava viitekorko viitekorosta annettavan säädöksen tai viranomaisohjeen mukaisesti.

3.3. Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa sinä päivänä kun Svea on maksanut myönnetyn luoton luotonsaajan luottohakemuksessa ilmoittamalle tilille. Korkoa lasketaan alenevalle pääomalle todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana 365.

3.4. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskelmalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Todellista vuosikorkoa laskettaessa on perusoletuksena, että luottosopimus on voimassa sovitun jakson loppuun, ja että luottosopimuksen osapuolet täyttävät velvollisuutensa luottosopimuksessa määrättyjä ehtoja ja päivämääriä noudattaen. Ks. esimerkkilaskelmat näiden yleisten ehtojen lopusta.

4. LUOTON TAKAISINMAKSU

4.1. Luotto tulee maksaa takaisin luottosopimuksessa sovituissa maksuerissä kuukausittain toimitettavia laskuja käyttäen. Maksuerät muodostuvat käsittelykulusta, korosta, maksamatta olevan luottopääoman lyhennyksestä sekä mahdollisista muistutusmaksuista ja viivästyskorosta. Luoton avausmaksu maksetaan kuukausittaisina maksuerinä. Kuukausierän lisäksi luotonsaaja maksaa muut mahdolliset kohdassa 6. mainitut lainasuhteen hoitamiseen liittyvät maksut, kulut ja palkkiot.

4.2. Kuukausierät erääntyvät maksettavaksi kunkin kalenterikuukauden 16. päivänä. Ensimmäinen erä erääntyy maksettavaksi Luottosopimuksessa tarkemmin määriteltynä päivänä. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, maksu voidaan suorittaa ensimmäisenä eräpäivän jälkeisenä arkipäivänä. 4.3. Luotonsaajan tulee tehdä luoton maksua varten verkkopankissa e – laskusopimus Luottosopimuksen mukaisten maksujen veloittamiseksi luotonsaajan pankkitililtä. Luotonsaajan tulee huolehtia siitä, että laskutustilillä on eräpäivää edeltävänä pankkipäivänä riittävästi katetta. Pyydettäessä laskut voidaan toimittaa hakijan ilmoittamaan osoitteeseen kirjeitse.

4.4. Luotonsaajalla on oikeus pyynnöstä saada Svealta luoton lyhennystaulukko maksutta kerran vuodessa. Lyhennystaulukko sekä tiedot Luotonsaajan tekemistä suorituksista on nähtävissä myös ”MinunSivuni”- verkkopalvelussa, ks. tarkemmin kohta 16. Mikäli luoton ulosmaksusta on vähemmän kuin 20 päivää ensimmäiseen eräpäivään, siirtyy lyhennystaulukon mukainen ensimmäinen lyhennyserä kuukaudella eteenpäin.

4.5. Luotonsaajalla on aina oikeus maksaa luotto takaisin kokonaan ennenaikaisesti tai suorittaa sovittua suurempi kuukausierä ilman lisäkustannuksia. Svea saa kuitenkin periä luottosopimuksessa kohdassa 6. yksilöidyt luoton avausmaksut, sekä luottosopimuksen mukaisen luottokoron luoton käyttöajalta aina takaisinmaksupäivään saakka. Sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi lyhennys lyhentää luottopääomaa ja luottoaikaa. Sovittua kuukausierää suurempi lyhennys ei vapauta tulevien kuukausierien maksusta. Svea ei palauta alle kymmenen euron ylisuorituksia tilanteessa, jossa luotto on loppuun maksettu.

5. VIIVÄSTYSKORKO JA MUUT VIIVÄSTYSKULUT

5.1. Jos pääoman, korkojen ja maksujen suorittaminen viivästyy, Luotonsaajan tulee maksaa erääntyneelle määrälle korkolain (20.8.1982/633, myöhempine muutoksineen) 4 §:n mukaista vuotuista viivästyskorkoa. Jos velallisen sitoumus liittyy kuluttajaluottosopimukseen tai muuhun korkolain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuun sopimukseen, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää (sovittu viitekorko + marginaali) enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt.

5.2. Luotonsaajan on korvattava Svealle saatavan valvonnan ja perimisen aiheuttamat kustannukset. Näitä ovat mm. maksumuistutuskulu (5 €) ja saatavien perinnästä annetun lain (22.4.1999/513, myöhempine muutoksineen) mukaiset maksuvaatimuskulut sekä oikeudenkäyntikulut.

6. LUOTTOKUSTANNUKSET

6.1. Svealla on luottokoron lisäksi oikeus veloittaa seuraavat luoton käsittelyyn liittyvät luottokustannukset:
Luoton avausmaksu/SveaDirekt -luotto ja SveaDirekt Privat -luotto: 135 €
Luoton avausmaksu/ SveaDirekt Fix -luottopääoman mukaan: 400- 550 €
Käsittelykulu 9 €/kk
Maksumuistutuskulu 5 €
Muuttuneen yhteystiedon hankkiminen 15 €
Maksuohjelman muutos 15 €
Luoton eräännyttäminen 21 € (luoton pääoma alle 250 euroa)
Luoton eräännyttäminen 45 € (luoton pääoma yli 250 euroa)
Kirjalliset selvitystyöt hakijan pyynnöstä 30 €/ alkava tunti
Tositteista 5 €/kpl
Hallinnointikulu (liikasuorituksen palautus, muiden Luotonantajien luottojen poismaksu ym.) 15€ per tapahtuma
Pikamaksukulu 35 €

6.2. Edellä esitettyjen enimmäismäärien lisäksi Luotonsaajan on korvattava Svealle perinnästä aiheutuneet todelliset perintäkulut, mikäli perinnästä on aiheutunut tavallista enemmän työtä tai perintä on ollut poikkeuksellisen vaikeaa. Luotonsaaja on myös velvollinen korvaamaan kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, korkojen ja luoton hoitoon liittyvien maksujen ja palkkioiden oikeudellisesta perinnästä.

6.3. Svealla on milloin tahansa luottoaikana oikeus korottaa maksuja samassa suhteessa kuin Svealle aiheutuvat kustannukset toimenpiteestä ovat nousseet. Mikäli maksujen, kulujen ja palkkioiden määrä muuttuu, on muutoksesta ilmoitettava luotonsaajalle ennen muutosten voimaanastumista.

7. MAKSUJEN KOHDISTUSJÄRJESTYS

Maksut kohdistetaan velkasaldoon seuraavassa järjestyksessä: korko, pääoma, luottokustannukset, muut kulut. Viivästyneen velkasaldon kohdistusjärjestys: korko, viivästyskorko, pääoma, luottokustannukset, muut kulut, perintäkulut

8. LUOTON ERITYISET ERÄÄNNYTTÄMISPERUSTEET

8.1. Svea voi irtisanoa Luottosopimuksen ja eräännyttää luoton kokonaan maksettavaksi seuraavissa tapauksissa: (a) Luotonsaajan maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % luoton alkuperäisestä määrästä taikka käsittää Svean koko jäännössaatavan. (b) Luotonsaaja on antanut Svealle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen (c) muu olennainen sopimusrikkomus

8.2. Luottosopimuksen ennenaikaista erääntymistä vaadittaessa on voimassa neljän viikon irtisanomisaika, joka alkaa siitä, kun Svea lähettää irtisanomisilmoituksen kirjeenä Luotonsaajalle. Jos Svea on vaatinut Luottosopimuksen velkasaldon ennenaikaista takaisinmaksua edellä kohdan 8.1. perusteella, Luotonsaaja ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan koko velan määrää takaisin ennenaikaisesti, mikäli hän ennen irtisanomisajan päättymistä maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksensa.

8.3. Svea ottaa huomioon maksunviivästymisessä ns. sosiaalinen suoritusesteen (sairaus, työttömyys, tai muu siihen verrattava luotonsaajasta riippumaton seikka), josta luotonsaajan on ilmoitettava Svealle kohtuullisessa ajassa suoritusesteen ilmettyä.

8.4. Sen estämättä, mitä edellä on kohdassa 8.1. sanottu viivästyneen maksun määrästä Svealla on oikeus saattaa sovittu seuraamus voimaan, mikäli maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisessa määrin edelleen suorittamatta.

8.5. Svealla on oikeus vedota voimassa olevaan erääntymisperusteeseen, vaikkei se olisi siihen vedonnut välittömästi eräännyttämisperusteesta tiedon saatuaan.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA TIETO JA KÄSITTELYN HYVÄKSYMINEN

9.1. Solmiessaan tämän sopimuksen Luotonsaaja suostuu henkilötietojensa käsittelyyn, rekisteröintiin ja tallennukseen.

9.2. Svealla on oikeus luottohakemuksen perusteella kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja hakijan luotoista luottopäätöksen tekemistä varten. Antaessaan suostumuksen tietojen keräämiseen hakija suostuu myös siihen, että aikaisemmat luotonantajat luovuttavat tietoja hakijan luotoista. Tietoja käsittelevät Svea Ekonomi AB, Filial i Finland ja luottotietotoimintaa harjoittava rekisteröitynyt yritys tiedon välittäjänä. Käsiteltävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista. Tietoja kerätään vain luottohakemuksen käsittelyä varten. Luottohakemuksen yhteydessä kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta. Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä. Tiedot luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta. Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa luottotietotoimintaa harjoittava rekisteröitynyt yritys.

10. SOPIMUKSEN SIIRTO

Svealla on luotonsaajaa kuulematta oikeus siirtää näiden yleisten ehtojen mukainen Luottosopimus kaikkine siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus siirtää se edelleen.

11. MAKSUVIIVEEN ILMOITTAMINEN LUOTTOTIETOREKISTERIIN

Mikäli luotonsaajan maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja on kulunut vähintään 21 päivää siitä kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus tai kun on lainsäädännön nojalla muuten sallittua, on Svealla oikeus ilmoittaa tieto maksun laiminlyönnistä julkisen luottotietorekisterin ylläpitäjälle rekisteröitäväksi.

12. LUOTTOSOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN

12.1. Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä kuluttajaluottosopimus ilmoittamalla siitä pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa po. sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona Luotonsaaja on saanut KSL 7 luvun 17 §:n mukaiset tiedot sisältävän kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä määräajassa sähköpostiosoitteeseen luottosopimus@svea.fi tai osoitteeseen Svea Ekonomi Ab, Filial i Finland / SveaDirekt, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava luottosopimus.

12.2. Jos luotonsaaja peruuttaa luottosopimuksen, häneltä saa vaatia korvauksena luoton koron siltä ajalta, jonka luotto on ollut hänen käytettävissään. Jos Svea on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tällaisia maksuja peruttamistapauksessa palauteta, Svealla on oikeus saada korvaus Luotonsaajalta myös tällaisista maksuista. Korkoja ja/tai maksuja voidaan vaatia, kun maksuvelvollisuudesta, koron ja maksujen määrästä on ilmoitettu Luotonsaajalle ennakolta.

12.3. Luotonsaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava Svealle luottosopimuksen nojalla saamansa varat sekä suoritettava KSL 7 luvun 20.2§ mukaiset korvaukset sillä uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

13. LUOTONSAAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Luotonsaajan on ilmoitettava heti Svealle yhteystietojen muutoksista (esimerkiksi nimi, osoite ja puhelinnumero) tai muiden luottosuhteessa luotonsaajan oleellisissa tiedoissa tapahtuva muutos, jolla voi olla vaikutusta Svean ja luotonsaajan väliseen suhteeseen. Mikäli tiedonanto laiminlyödään ja tämä tieto on välttämätön Svean hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, on Svealla oikeus hankkia hakijan muuttunut yhteystieto ja veloittaa tästä edellä kohdassa 7. määritelty maksu.

14. ILMOITUKSEN TIEDONANTOPÄIVÄ

Svean luotonsaajalle kirjeitse toimitetun kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneeksi vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jälkeen. Sähköpostitse toimitetun ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle välittömästi.

15. SVEAN VASTUUNRAJOITUS

Svea ei vastaa lain määräyksestä, viranomaisen toimenpiteestä, sotatoimesta, lakosta, saarrosta, työsulusta, boikotista tai muusta Sveasta riippumattomasta syystä johtuvasta vahingosta. Lakkoa, saartoa tai työsulkua koskeva varauma on voimassa myös silloin, kun Svea on itse joutunut toimenpiteen kohteeksi tai itse ryhtyy sellaiseen toimenpiteeseen. Svea ei ole velvollinen korvaamaan muutoin syntyvää vahinkoa, jos Svea on toiminnassaan noudattanut tavanomaista huolellisuutta. Svea ei missään tapauksessa vastaa välillisestä vahingosta. Mikäli Svea on edellä mainitun seikan johdosta estynyt vastaanottamasta maksua, Svealla on esteen olemassaolon ajalta oikeus ainoastaan eräpäivänä voimassa olleiden ehtojen mukaiseen korkoon.

16. MINUN SIVUNI- VERKKOPALVELU

16.1.Luotonsaajalla on mahdollisuus seurata luoton tietoja henkilökohtaisilla tunnuksilla Svean tarjoaman ”Minun Sivuni”- verkkopalvelussa. Verkkopalvelussa luotonsaaja voi tarkistaa ja päivittää omia tietojaan sekä seurata luotonmaksuun liittyviä tietoja. ”Minun Sivuni” -verkkopalvelussa tietoliikenne tapahtuu suojatun verkkoyhteyden välityksellä.

16.2. Luoton myöntämisen yhteydessä Luotonsaaja saa käyttäjätunnuksensa ilmoittamaansa osoitteeseen /sähköpostiosoitteeseen. Salasana on henkilökohtainen. Luotonsaaja sitoutuu olemaan luovuttamatta tai paljastamatta kenellekään henkilökohtaisia tunnuksiaan. Luotonsaaja vastaa Svealle vahingosta, joka syntyy siitä, että luotonsaaja on säilyttänyt tunnuksiaan huolimattomasti ja laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa Svealle tunnuksiensa väärinkäyttöepäilystä. Svea pidättää oikeuden estää ”Minun Sivuni”- tunnusten käytön ilman ennakkoilmoitusta silloin, kun on syytä epäillä, että ”Minun Sivuni”- tunnuksia on joutunut vääriin käsiin tai käytetty oikeudettomasti.

17. VALVONTA, VALITUKSET JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Tähän sopimukseen sovelletaan kuluttajasuojalain (20.1.1978/38) 7 luvun säännöksiä. Kuluttajasuojalain säännösten noudattamista ja kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto ja aluehallintoviranomaiset. Valitukset voi osoittaa Svealle puhelimitse (09) 4242 3090 tai sähköpostitse osoitteeseen info(at)sveadirekt.fi. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, Luotonsaaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi)

Yhteystiedot ja käyntiosoite: 
Svea Ekonomi AB, Filial i Finland
SveaDirekt
Mechelininkatu 1a
00180 HELSINKI
Puhelin (09) 4242 3090
Sähköposti info@sveadirekt.fi
Y-tunnus: 1774535-9

ESIMERKKILASKELMAT TODELLISESTA VUOSIKOROSTA

SveaDirekt -lainan esimerkkilainassa, jossa lainan määrä on 7.500 euroa, lainan nimelliskoron ollessa 8,97 % (3 kk Euribor -0,29 % 1.7.2016 + marginaali alk. 9,26 %), käsittelykulu 9 €/kk, lainan avausmaksu 135 €, laina-aika 60 kuukautta, on kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko 12,84 % (11,99 %), edellyttäen, että lainan nimelliskorko ja palkkiot pysyvät samana koko laina-ajan. Kuukausierän suuruudeksi muodostuu 167,38 € (sisältäen kuukausittaisen käsittelykulun).

SveaDirekt Privat -lainan esimerkkilainassa, jossa lainan määrä on 7.500 euroa, lainan nimelliskoron ollessa 23,97 % (3 kk Euribor -0,29 % 1.7.2016 + marginaali 24,26 %), käsittelykulu 9 €/kk, lainan avausmaksu 135 €, laina-aika 60 kuukautta, on kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko 30,46 % (29,32 %), edellyttäen, että lainan nimelliskorko ja palkkiot pysyvät samana koko laina-ajan. Kuukausierän suuruudeksi muodostuu 228,51 € (sisältäen kuukausittaisen käsittelykulun).

SveaDirekt Fix -lainan esimerkkilainassa, jossa lainan määrä on 15.000 euroa, lainan nimelliskorko 8,97 % (3 kk Euribor -0,29 % 1.7.2016 + marginaali alk. 9,26 %), käsittelykulu 9 euroa/kk, lainan avausmaksu 550 euroa, laina-aika 60 kuukautta, kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,10 % (10,65 %) edellyttäen, että lainan nimelliskorko ja palkkiot pysyvät samana koko laina-ajan. Kuukausierän suuruudeksi muodostuu 331,57 euroa (sisältäen kuukausittaisen käsittelykulun).

Nämä ehdot ovat voimassa 5.7.2016 alkaen.

Aloita lainan hakeminen tästä

Kuukausilyhennys: